หน้าแรก ขอเชิญแสดงความคิดเห็น เขียนสมุดเยี่ยม ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล

     
                         

       


นายชวนิต จันทรสุรินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง

   
       

   

   
 

นายธรณินทร์ ธิดาวงศ์สกุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง
 

นายอุดร ไตรฆ้อง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง
 
                             
           


           
     
นางสาวจิญลักษณ์ คำมาบุตร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง
     
                             
----
หากท่านมีข้อสงสัย
หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรม

ต้องการร้องเรียน
หรือร้องทุกข์
ติดต่อ
นายชวนิต จันทรสุรินทร์
(นายก อบต.นาแส่ง)

โทร.08-13867766

-
---
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์
Free Counters
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ค้นหาตำแหน่งงานว่าง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ติดต่อ Web Master