จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1

30 พ.ย. 2565
^