หน้าแรก ขอเชิญแสดงความคิดเห็น เขียนสมุดเยี่ยม ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล

     
ข้อมูลการร้องเรียน
 

รายงานผลร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความอนุเคราะห์ ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานผลร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความอนุเคราะห์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 

 

----
หากท่านมีข้อสงสัย
หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรม

ต้องการร้องเรียน
หรือร้องทุกข์
ติดต่อ
นายชวนิต จันทรสุรินทร์
(นายก อบต.นาแส่ง)

โทร.08-13867766

-
---
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์
Free Counters
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ค้นหาตำแหน่งงานว่าง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ติดต่อ Web Master