หน้าแรก ขอเชิญแสดงความคิดเห็น เขียนสมุดเยี่ยม ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล

     
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561
ประกาศรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2561
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
 
 
 
 
     
----
หากท่านมีข้อสงสัย
หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรม

ต้องการร้องเรียน
หรือร้องทุกข์
ติดต่อ
นายชวนิต จันทรสุรินทร์
(นายก อบต.นาแส่ง)

โทร.08-13867766

-
---
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์
Free Counters
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ค้นหาตำแหน่งงานว่าง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ติดต่อ Web Master