หน้าแรก ขอเชิญแสดงความคิดเห็น เขียนสมุดเยี่ยม ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล

     
โครงการตำบลนาแส่งสดใสทุกคนห่างไกลยาเสพติด
     
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านเกาะยะ-แม่หยวก หมู่ที่ 4
     
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านใหม่เตาปูน หมู่ที่ 8
     
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านนากิ๋ม หมู่ที่ 7
     
โครงการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน บ้านแม่ไฮ หมู่ที่ 2
     
โครงการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพนักเรียนโรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย
     
โครงการประชาคม กฎ ระเบียบหมู่บ้านในการเผาใบไม้ ขยะ เศษวัสดุทางการเกษตร บ้านนาแก้วตะวันออก หมู่ที่ 3
     
โครงการลดกินดิบในครัวเรือน งานบุญ งานศพ บ้านนาแก้วตะวันออก
----
หากท่านมีข้อสงสัย
หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรม
ต้องการร้องเรียน
หรือร้องทุกข์
ติดต่อ
นายชวนิต จันทรสุรินทร์
(นายก อบต.นาแส่ง)
โทร.08-13867766

-
---
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์
Free Counters
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ค้นหาตำแหน่งงานว่าง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ติดต่อ Web Master