หน้าแรก ขอเชิญแสดงความคิดเห็น เขียนสมุดเยี่ยม ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล

     
ควบคุมภายใน
 
คำนำ สารบัญ
แบบ ปอ.1
แบบ ปอ.2
แบบ ปอ.3
แบบ ปย.1 สำนักปลัด
แบบ ปย.1 กองคลัง
แบบ ปย.1 กองช่าง
แบบ ปย.2 สำนักปลัด
แบบ ปย.2 กองคลัง
แบบ ปย.2 กองช่าง
แบบ ปส.
ภาคผนวก
 
คำสั่งผู้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับอาวุธโส
คำสั่งคณะกรรมการติดตามประเมินผล
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักปลัด
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน กองคลัง
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน กองช่าง
คำสั่งแบ่งแยกหน้าที่
คำสั่งแบ่งงาน สำนักปลัด
คำสั่งแบ่งงาน กองคลัง
คำสั่งแบ่งงาน กองช่าง
บันทึกข้อความขอความร่วมมือจัดทำควบคุมภายใน
บันทึกรายงานผลการจัดวางระบบความคุมภายใน ปี 2560 กองคลัง
บันทึกรายงานผลการจัดวางระบบความคุมภายใน ปี 2560 กองช่าง
แบบติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 2560
บันทึกรายงานผลการจัดวางระบบความคุมภายใน ปี 2560 สำนักปลัด
----
หากท่านมีข้อสงสัย
หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรม

ต้องการร้องเรียน
หรือร้องทุกข์
ติดต่อ
นายชวนิต จันทรสุรินทร์
(นายก อบต.นาแส่ง)

โทร.08-13867766

-
---
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์
Free Counters
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ค้นหาตำแหน่งงานว่าง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ติดต่อ Web Master