หน้าแรก ขอเชิญแสดงความคิดเห็น เขียนสมุดเยี่ยม ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล

     
ประกาศ การรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563
       
       
รายงานเงินสะสม
       
งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2563
       
       
งบแสดงฐานะการเงิน
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2563
 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2564
 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2564 (รายไตรมาส)
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)
 
รายงานผลประจำปี 2562
----
หากท่านมีข้อสงสัย
หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรม

ต้องการร้องเรียน
หรือร้องทุกข์
ติดต่อ
นายชวนิต จันทรสุรินทร์
(นายก อบต.นาแส่ง)

โทร.08-13867766

-
---
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์
Free Counters
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ค้นหาตำแหน่งงานว่าง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ติดต่อ Web Master