หน้าแรก ขอเชิญแสดงความคิดเห็น เขียนสมุดเยี่ยม ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล

     
องค์ความรู้
สำนักปลัด
คู่มือการลาหยุดราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
โรคมือ เท้า ปาก เปื่อย
โรคไข้เลือดออก
เกร็ดความรู้
เอกสารแนะนำการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
เอกสารแนะนำการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ
การเบิกจ่ายเ ดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล
การลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เข็มวิทยฐานะ
แนวทางการลงโทษทางวินัยชองข้าราชการ
แบบประเมินชำนาญการ
แบบประเมินชำนาญงาน
ว.61 กลุ่มงานเกื้อกูลระบบแท่ง
เอกสารบรรยายระบบแท่ง
ตัวอย่างแบบประเมิน แสนดี
อธิบายแบบประเมิน
คู่มือปฎิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการ
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.บทบาทอาสาสู้ไฟป่า
2.ความรู้เรื่องไฟป่า
3.วาตภัย
 
กองช่าง
คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร
กองคลัง
คู่มือประชาชน ภาษีป้าย
คู่มือประชาชน ภาษีบำรุงท้องที่
คู่มือประชาชน ภาษีโรงเรือนที่ดิน
คู่มือประชาชน จดทะเบียนพาณิชย์
 
----
หากท่านมีข้อสงสัย
หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรม

ต้องการร้องเรียน
หรือร้องทุกข์
ติดต่อ
นายชวนิต จันทรสุรินทร์
(นายก อบต.นาแส่ง)

โทร.08-13867766

-
---
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์
Free Counters
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ค้นหาตำแหน่งงานว่าง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ติดต่อ Web Master