หน้าแรก ขอเชิญแสดงความคิดเห็น เขียนสมุดเยี่ยม ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล

     
การจัดการองค์ความรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง

การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น "องค์การแห่งการเรียนรู้" โดยอาศัยกระบวนการ "การจัดการความรู้" ในยุคที่มีการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต้องสร้างให้ข้าราชการในส่วนราชการมีความรู้ เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยผลักดันส่วนราชการให้บรรลุผล ตามยุทธศาสตร์ 30 โดยในขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติจริงนั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการที่จะช่วยผลักดันสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนี้

1.การปรับโครงสร้างองค์การพื้นฐาน เพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้สะดวก เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ

2.การปรับขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็ว และกระชับมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น

3.การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ และมีวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์การ

4. ปรับกฎระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจัดการความรู้ในองค์การ 31 ต้องดำเนินการ 3 ระดับ คือ (1) การจัดการความรู้ในองค์การ (2) การจัดการความรู้ในกลุ่มเพื่อร่วมงาน (3) การจัดการความรู้ในตัวบุคคล ซึ่งเป็นการนำข้อมูลมาประมวลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ เป็นการจัดการความรู้สมัยใหม่ในยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้

ดังที่ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและการเรียนรู้ร่วมกัน

 
แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฎิบัติงาน โดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล
1. แนวทางปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง
2. ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง
3. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง
4. เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง.
 
แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 2 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล
1. คู่มือการใช้งาน MS Word 2007
2. คู่มือการปฎิบัติงาน กองทุนหลักประกันสุชภาพ

3. การจัดการความรู้การเขียนหนังสือราชการ

4. คู่มือการปฎิบัติงานการจัดเก็บภาษี
5. คู่มือการปฎิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
 
องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายในองค์กร
คู่มือการลาหยุดราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
โรคมือ เท้า ปาก เปื่อย
โรคไข้เลือดออก
เกร็ดความรู้
เอกสารแนะนำการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
เอกสารแนะนำการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ
การเบิกจ่ายเ ดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล
การลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เข็มวิทยฐานะ
แนวทางการลงโทษทางวินัยชองข้าราชการ
แบบประเมินชำนาญการ
แบบประเมินชำนาญงาน
ว.61 กลุ่มงานเกื้อกูลระบบแท่ง
เอกสารบรรยายระบบแท่ง
ตัวอย่างแบบประเมิน แสนดี
อธิบายแบบประเมิน
คู่มือปฎิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการ
บทบาทอาสาสู้ไฟป่า
ความรู้เรื่องไฟป่า
วาตภัย
คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร
คู่มือประชาชน ภาษีป้าย
คู่มือประชาชน ภาษีบำรุงท้องที่
คู่มือประชาชน ภาษีโรงเรือนที่ดิน
คู่มือประชาชน จดทะเบียนพาณิชย์
 
องค์ความรู้ภายนอกองค์กร ความรู้ภายนอกองค์กร

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

2. คู่มือการเดินทางไปราชการ
3. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานครูฯ
 
----
หากท่านมีข้อสงสัย
หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรม

ต้องการร้องเรียน
หรือร้องทุกข์
ติดต่อ
นายชวนิต จันทรสุรินทร์
(นายก อบต.นาแส่ง)

โทร.08-13867766

-
---
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์
Free Counters
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ค้นหาตำแหน่งงานว่าง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ติดต่อ Web Master