หน้าแรก ขอเชิญแสดงความคิดเห็น เขียนสมุดเยี่ยม ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล

     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 001/2562 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่หยวก - เกาะยะ หมู่ที่ 4 ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่หยวก - เกาะยะ หมู่ที่ 4 ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศประกวดราคาชื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสููบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.56-001 หมู่ที่ 7 บ้านนากิ๋ม ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 1,150.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัย หมายเลขทะเบียน บบ ๒๙๘๔ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 3,550.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างร้านแสดงผลิตภัณฑ์ งานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 29,000.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จุดที่ ๗ หน้าอบต.นาแส่ง และจุดที่ ๘ ทางเข้าบ้านนากิ๋ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 3,000.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 9,000.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลชุดการแสดงสำหรับเด็กและรางวัลกิจกรรมสำหรับเด็ก รายการขนม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,000.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลชุดการแสดงสำหรับเด็กและรางวัลกิจกรรมสำหรับเด็ก ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 9,915.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดสถานที่ เพื่อใช้ในงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 2,000.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งเวทีและเครื่องเสียง เพื่อใช้ในงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 3,000.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 770.40 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 20,916.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน สำหรับหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 11,440.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 1,430.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเหล่าเก้าม่วง) บ้านแม่ไฮ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 213,500.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (สะพานคู่) บ้านนาแก้วตะวันออก หมู่ที่ ๓ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 113,500.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (บ้านแม่ไฮ หมู่ที่ ๒ ถึง บ้านนากิ๋ม หมู่ที่ ๗) บ้านแม่ไฮ หมู่ที่ ๒ ถึง บ้านนากิ๋ม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 236,500.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางรถไฟสายเก่าข้างวัด) บ้านสองแควพัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 213,500.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ซอยหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดปู่ด้าย) บ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ ๑ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 213,500.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าวัด) บ้านเกาะยะ-แม่หยวก หมู่ที่ ๔ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 209,500.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน ธันวาคม 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน กันยายน 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน สิงหาคม 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน กรกฏาคม 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน มิถุนายน 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน พฤษภาคม 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน เมษายน 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดประจำปี 2562 (แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน มีนาคม 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน มกราคม 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน ธันวาคม 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
 
 
 
 
----
หากท่านมีข้อสงสัย
หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรม

ต้องการร้องเรียน
หรือร้องทุกข์
ติดต่อ
นายชวนิต จันทรสุรินทร์
(นายก อบต.นาแส่ง)

โทร.08-13867766

-
---
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์
Free Counters
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ค้นหาตำแหน่งงานว่าง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ติดต่อ Web Master