หน้าแรก ขอเชิญแสดงความคิดเห็น เขียนสมุดเยี่ยม ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล

     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ ๑ (ข้างวัด) ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๗.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ ๑ (ข้างวัด) ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๗.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาแก้วตะวันออก หมู่ที่ 3 ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 1 แห่ง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 009/2563โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาแก้วตะวันออก หมู่ที่ 3 ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 1 แห่ง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 1 แห่ง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 008/2563โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 1 แห่ง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 007/2563 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด สระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้าน บ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 จำนวน 1 บ่อ ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 1 บ่อ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด สระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้าน บ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 จำนวน 1 บ่อ ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ทับถนนลาดยางเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๕๖-๐๐๗ สามแยกทางหลวงหมายเลข ๑ (แนวเก่า) บ้านใหม่เตาปูน หมู่ที่ ๘ ตำบลนาแส่ง กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 006/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ทับถนนลาดยางเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๕๖-๐๐๗ สามแยกทางหลวงหมายเลข ๑ (แนวเก่า) บ้านใหม่เตาปูน หมู่ที่่ ๘ ตำบลนาแส่ง กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 005/2563ก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ทับถนนคอนกรีตเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๕๖-๐๐๔ สายบ้านนากิ๋ม-บ้านใหม่เตาปูน ตำบลนาแส่ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ทับถนนคอนกรีตเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๕๖-๐๐๔ สายบ้านนากิ๋ม-บ้านใหม่เตาปูน ตำบลนาแส่ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาแก้วตะวันออก หมู่ที่ 3 ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 1 แห่ง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 004/2563โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาแก้วตะวันออก หมู่ที่ 3 ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 1 แห่ง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 1 แห่ง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 003/2563โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 1 แห่ง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด สระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้าน บ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 จำนวน 1 บ่อ ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 1 บ่อ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 002/2563โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด สระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้าน บ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 จำนวน 1 บ่อ ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 1 บ่อ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด สระหนองบัว บ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด สระหนองบัว บ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการตัดหญ้าข้างทาง ถนนทางหลวงหมายเลข ๑ (๒๑๐๒) และถนนทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๑ (๐๑๐๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 72,000.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านนาแก้วตะวันออก หมู่ที่ ๓ (ศาลเจ้าบ้าน) ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 160,500.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๔) บ้านนากิ๋ม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 281,500.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านใหม่เตาปูน หมู่ที่ ๘ (ศาลาป่าช้า) ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 337,500.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ห้วยแม่หยวก) บ้านเกาะยะ-แม่หยวก หมู่ที่ ๔ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 52,500.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 20,740.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 1,420.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 20,244.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 59,730.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 10,706.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ ๑ (ข้างวัด) ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๗.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน ๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 1,450.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน สำหรับหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 11,600.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 1,000.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์เนื่องในวันยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓) เพื่อดำเนินการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 385.20 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมวในตำบลนาแส่ง หมู่ที่ ๑ ถึง ๘ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 2,418.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาแก้วตะวันออก หมู่ที่ ๓ (ซอยทุ่งม่าน) ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 139,500.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารควบคุมเครื่องสูบน้ำบ้านนาแส่ง หมู่ที่ ๖ (โรงสูบน้ำ) ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 126,500.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำบ้านนาแส่ง หมู่ที่ ๖ (โรงสูบน้ำ) ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 132,500.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 6,395.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 1,615.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ Web Hosting และ Domain Name www.nasaeng.go.th ๗๐๐ MB  ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 จำนวนเงิน 3,000 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัย หมายเลขทะเบียน บบ ๒๙๘๔ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 จำนวนเงิน 1,100 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบ้านสองแควพัฒนา หมู่ที่ ๕ (ทางเข้าหมู่บ้าน) ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 88,500 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดทับแน่นบ้านสองแควพัฒนา หมู่ที่ ๕ (ซอยโรงงานปลาหมึก) ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 214,500 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ้านนากิ๋ม หมู่ที่ ๗ (ทุ่งนานายสมัคร โพแหล่ง) ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 88,500 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ไฮ หมู่ที่ ๒ (ทางไปอ่างเก็บน้ำแม่ไฮ) ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 393,500 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะพับอเนกประสงค์ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 6,000 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซื้อกระเบื้องและครอบหลังคา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน      (เหตุวาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 70,654.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ้านนาแก้วตะวันออก หมู่ที่ ๓ (ซอยข้างศาลเจ้าบ้าน) ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 200,500.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกาะยะ-แม่หยวก หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านนางสาวอนงค์ วังอุทัย) ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 229,,500.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกาะยะ-แม่หยวก หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านนางสมนึก คำมูล) ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 63,500.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 22,600.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ   สุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 385.20 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 11,602.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.นาแส่ง และผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 750 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ ๑ ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ แห่ง (ปร.๐๕) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ ๑ ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ แห่ง (ปร.๐๕) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ ๑ ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ แห่ง (ปร.๐๕) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ ๑ ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ แห่ง (บก.๐๑) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาแก้วตะวันออก หมู่ที่ ๓ ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ แห่ง (ปร.๕) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาแก้วตะวันออก หมู่ที่ ๓ ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ แห่ง (ปร.๕) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาแก้วตะวันออก หมู่ที่ ๓ ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ แห่ง (บก.๐๑) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด สระหนองบัว บ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ บ่อ ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ บ่อ (ปร.๐๕) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด สระหนองบัว บ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ บ่อ ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ บ่อ (บก.๐๑) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ทับถนนคอนกรีตเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๕๖-๐๐๗ สามแยกทางหลวงหมายเลข ๑ (แนวเก่า) บ้านใหม่เตาปูน หมู่ที่ ๘ ตำบลนาแส่ง กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ สาย (ปร.๐๕) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ทับถนนคอนกรีตเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๕๖-๐๐๗ สามแยกทางหลวงหมายเลข ๑ (แนวเก่า) บ้านใหม่เตาปูน หมู่ที่ ๘ ตำบลนาแส่ง กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ สาย (บก.๐๑) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ทับถนนคอนกรีตเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๕๖-๐๐๔ สายบ้านนากิ๋ม-บ้านใหม่เตาปูน ตำบลนาแส่ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ สาย (ปร.๕) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ทับถนนคอนกรีตเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๕๖-๐๐๔ สายบ้านนากิ๋ม-บ้านใหม่เตาปูน ตำบลนาแส่ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ สาย (บก.๐๑) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน พฤษภาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน เมษายน 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน มีนาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน มกราคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน ธันวาคม 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
 
 
 
----
หากท่านมีข้อสงสัย
หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรม

ต้องการร้องเรียน
หรือร้องทุกข์
ติดต่อ
นายชวนิต จันทรสุรินทร์
(นายก อบต.นาแส่ง)

โทร.08-13867766

-
---
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์
Free Counters
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ค้นหาตำแหน่งงานว่าง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ติดต่อ Web Master