หน้าแรก ขอเชิญแสดงความคิดเห็น เขียนสมุดเยี่ยม ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล

     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาแก้วตะวันออก หมู่ที่ 3 ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 1 แห่ง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 009/2563โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาแก้วตะวันออก หมู่ที่ 3 ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 1 แห่ง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 1 แห่ง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 008/2563โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 1 แห่ง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 007/2563 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด สระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้าน บ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 จำนวน 1 บ่อ ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 1 บ่อ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด สระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้าน บ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 จำนวน 1 บ่อ ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ทับถนนลาดยางเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๕๖-๐๐๗ สามแยกทางหลวงหมายเลข ๑ (แนวเก่า) บ้านใหม่เตาปูน หมู่ที่ ๘ ตำบลนาแส่ง กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 006/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ทับถนนลาดยางเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๕๖-๐๐๗ สามแยกทางหลวงหมายเลข ๑ (แนวเก่า) บ้านใหม่เตาปูน หมู่ที่่ ๘ ตำบลนาแส่ง กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 005/2563ก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ทับถนนคอนกรีตเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๕๖-๐๐๔ สายบ้านนากิ๋ม-บ้านใหม่เตาปูน ตำบลนาแส่ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ทับถนนคอนกรีตเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๕๖-๐๐๔ สายบ้านนากิ๋ม-บ้านใหม่เตาปูน ตำบลนาแส่ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาแก้วตะวันออก หมู่ที่ 3 ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 1 แห่ง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 004/2563โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาแก้วตะวันออก หมู่ที่ 3 ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 1 แห่ง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 1 แห่ง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 003/2563โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 1 แห่ง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด สระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้าน บ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 จำนวน 1 บ่อ ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 1 บ่อ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 002/2563โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด สระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้าน บ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 จำนวน 1 บ่อ ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 1 บ่อ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด สระหนองบัว บ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด สระหนองบัว บ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 001/2562 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่หยวก - เกาะยะ หมู่ที่ 4 ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่หยวก - เกาะยะ หมู่ที่ 4 ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศประกวดราคาชื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสููบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.56-001 หมู่ที่ 7 บ้านนากิ๋ม ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ทับถนนลาดยางเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๕๖-๐๐๗ สามแยกทางหลวงหมายเลข ๑ (แนวเก่า) บ้านใหม่เตาปูน หมู่ที่ ๘ ตำบลนาแส่ง กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน 7,027,054.22 บาท คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 169,446.00 บาท คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแดสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ทับถนนคอนกรีตเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๕๖-๐๐๔ สายบ้านนากิ๋ม-บ้านใหม่เตาปูน ตำบลนาแส่ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 12,000.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 7,800.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๖๐ ๐๐๒๗ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแส่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 500.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการปั้มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 7,330.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดแบบพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 249.45 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 11,652.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 19,470.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 18,729.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 9,950.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้วางรองเท้า แบบ ๓๐ ช่อง งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 7,800.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๘๓ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 19,325.27 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๙๙๖๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ ๔๗ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 41,391.88 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด สระหนองบัว บ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ บ่่อ ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  จำนวนเงิน ๑,๒๙๘,๐๐๐.๐๐ บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาแส่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 343,500.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเตาปูน - นากิ๋ม หมู่ที่ ๘ ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 326,500.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 42,224.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารเพล สำหรับถวายพระสงฆ์ ในโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดนากิ๋ม ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 2,000.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสังฆทานถวายพระสงฆ์ ในโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดนากิ๋ม ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 4,000.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   จำนวนเงิน 14,500.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเติมน้ำยาถังดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   จำนวนเงิน 12,000.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขอรณรงค์ ๖๐ วัน ห้ามเผาเด็ดขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 4,333.50 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 256.80 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 11,905.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 18,560.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 9,258.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในขั้นตอนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 390,000.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้สำหรับเด็ก ทำจากไม้ยาง สีสดใส (แผนงานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 14,000.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 16,000.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 44,500.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 22,800.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารว่าง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 11,400.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการเติมน้ำแก๊สหุงต้ม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 395.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง
 จำนวนเงิน 535.40 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 จำนวนเงิน 7,600.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใฃ้ในการฝึกอบรมฯ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 จำนวนเงิน 2,080.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชือกถัก ขนาด ๖ มิลลิเมตร สีแดง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 จำนวนเงิน 711.55 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๓ เมตร ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 จำนวนเงิน 385.20 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 จำนวนเงิน 4,800.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการพัดลมตั้งพื้น ขนาด ๑๘ นิ้ว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 จำนวนเงิน 3,700.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการพัดลมตั้งพื้น ขนาด ๑๘ นิ้ว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 จำนวนเงิน 3,700.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานประตู (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 จำนวนเงิน 12,000.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถยนต์ (GPS) พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้กับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๘๓ และรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 19,260.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการแบตเตอรี่ GS MFX - ๙๐ L รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ แบบเปิดข้างไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์หลา หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๖๓ ลป หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ ๔๗ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 4,900.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกดีเชลฟอร์ด หมายเลขทะเบียน ๗๙๖๕ ลป หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๔๗ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 19,887.42 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการผ้าปูโต๊ะ ขนาด ๑.๔๐ x ๒.๐๐ เมตร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 4,320.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือชนิด LED สี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 15,000.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จุดที่ 1 ถึง 4 บริเวณบ้านนาแก้วตะวันออก หมู่ที่ 3 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 43,100.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 11,981.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ แบบเปิดข้างไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์หลา หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๖๓ ลป หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ ๔๗ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 จำนวนเงิน 35,280.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 1,615.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบใส่ทราย ตามโครงการฝายชะลอน้ำ (ต้นน้ำ) บ้านสองแควพัฒนา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 6,000.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซื้อไม้ยูคา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ตามโครงการฝายชะลอน้ำ(ต้นน้ำ) บ้านสองแควพัฒนา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวนเงิน 3,500.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝายชะลอน้ำ(ต้นน้ำ) บ้านสองแควพัฒนา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 385.20 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 1,150.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัย หมายเลขทะเบียน บบ ๒๙๘๔ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 3,550.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างร้านแสดงผลิตภัณฑ์ งานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 29,000.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จุดที่ ๗ หน้าอบต.นาแส่ง และจุดที่ ๘ ทางเข้าบ้านนากิ๋ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 3,000.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 9,000.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลชุดการแสดงสำหรับเด็กและรางวัลกิจกรรมสำหรับเด็ก รายการขนม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,000.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลชุดการแสดงสำหรับเด็กและรางวัลกิจกรรมสำหรับเด็ก ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 9,915.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดสถานที่ เพื่อใช้ในงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 2,000.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งเวทีและเครื่องเสียง เพื่อใช้ในงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 3,000.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 770.40 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 20,916.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน สำหรับหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 11,440.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 1,430.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเหล่าเก้าม่วง) บ้านแม่ไฮ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 213,500.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (สะพานคู่) บ้านนาแก้วตะวันออก หมู่ที่ ๓ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 113,500.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (บ้านแม่ไฮ หมู่ที่ ๒ ถึง บ้านนากิ๋ม หมู่ที่ ๗) บ้านแม่ไฮ หมู่ที่ ๒ ถึง บ้านนากิ๋ม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 236,500.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางรถไฟสายเก่าข้างวัด) บ้านสองแควพัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 213,500.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ซอยหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดปู่ด้าย) บ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ ๑ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 213,500.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าวัด) บ้านเกาะยะ-แม่หยวก หมู่ที่ ๔ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 209,500.00 บาทคลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน ธันวาคม 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน กันยายน 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน สิงหาคม 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน กรกฏาคม 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน มิถุนายน 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน พฤษภาคม 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน เมษายน 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดประจำปี 2562 (แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน มีนาคม 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน มกราคม 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน ธันวาคม 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
 
 
 
 
----
หากท่านมีข้อสงสัย
หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรม

ต้องการร้องเรียน
หรือร้องทุกข์
ติดต่อ
นายชวนิต จันทรสุรินทร์
(นายก อบต.นาแส่ง)

โทร.08-13867766

-
---
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์
Free Counters
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ค้นหาตำแหน่งงานว่าง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ติดต่อ Web Master