หน้าแรก ขอเชิญแสดงความคิดเห็น เขียนสมุดเยี่ยม ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล

     
คู่มือสำหรับประชาชน
สำนักปลัด
การขอรับการสงค์เคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
แบบคำขอรับการสงเคราะห์
การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบคำขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
กองคลัง
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
แบบคำขอรับใบอนุญาต / ต่ออายุใบอนุญาต
แบบ อบจ. 01-4 และ แบบ อบจ. 01-6
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย
แบบแจ้งเพื่อเสียภาษีป้าย
 
กองช่าง
การขอรับใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 22
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
การแจ้งขุดดิน
คำขอใบรับรองการก่อสร้าง
ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. 2543
 
----
หากท่านมีข้อสงสัย
หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรม

ต้องการร้องเรียน
หรือร้องทุกข์
ติดต่อ
นายชวนิต จันทรสุรินทร์
(นายก อบต.นาแส่ง)

โทร.08-13867766

-
---
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์
Free Counters
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ค้นหาตำแหน่งงานว่าง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ติดต่อ Web Master