หน้าแรก ขอเชิญแสดงความคิดเห็น เขียนสมุดเยี่ยม ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล

     
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
1. ปก

2. คำนำ

3. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
4. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

5. ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

6. ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
8. ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
 
 
 
 
 
----
หากท่านมีข้อสงสัย
หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรม

ต้องการร้องเรียน
หรือร้องทุกข์
ติดต่อ
นายชวนิต จันทรสุรินทร์
(นายก อบต.นาแส่ง)

โทร.08-13867766

-
---
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์
Free Counters
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ค้นหาตำแหน่งงานว่าง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ติดต่อ Web Master