หน้าแรก ขอเชิญแสดงความคิดเห็น เขียนสมุดเยี่ยม ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล

อบต.นาแส่ง ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน โดยสามารถตอบแบบสำรวจออนไลน์ได้ตามลิ้งที่แนบโพสต์นี้

http://opdc.csn.cx/welcome

อบต.นาแส่ง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสำรวจในครั้งนี้

 
 

 

 
 
เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 64 อบต.นาแส่ง เปิดกิจกรรมการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนของ ม.ราชภัฏลำปาง ณ ห้องประชุมอบต.นาแส่ง

 

 

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 64 อบต.นาแส่ง จัดโครงการอบรม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การทำข้าวเกรียบจากฟักทองและมันม่วง โดยมีกลุ่มสตรีแม่บ้าน จำนวน 40 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันปัญหาผลผลิตล้นตลาด ส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรีมีรายได้ให้กับครอบครัว อบต.นาแส่ง จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ อบต.นาแส่ง วันที่ 14 กันยายน 2563
   
อบต.นาแส่ง จัดโครงการส่งเสริมอาชีพโดยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 11 กันยายน 2563 ณ บ้านนาแก้วตะวันออก

อบต.นาแส่ง จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ วัดนาแก้วตะวันออก

อบต.นาแส่ง จัดโครงการโครงการส่งเสริมอาชีพด้วยการสานตะกร้าเส้นพลาสติก โดยร่วมกับ กลุ่ม สานตระกร้าบ้านแม่ไฮ 2-4 กันยายน 2563

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศเรื่องนโยบายบุคคล พ.ศ.2565คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศเรื่องนโยบายบุคคล พ.ศ.2564คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

รายงานสตง 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศแผน ปปช. ประจำปี งบประมาณ 2565 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศแบบรายงานผลการนโยบายการบริหาร 2565 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศแบบรายงานผลการนโยบายการบริหาร 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประกาศ ณ วันที่ 1 ,มีนาคม 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.นาแส่ง ประจำปี 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง การเข้าถึงเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสุ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกเพื่อเข้าเว็บไซต์

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บบริการประชาชน คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการสนับสนุนค่ากิจกกรรมผู้เรียนสำหรับเด็ก 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ปากกา) สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารให้ความรู้และเอกสารประเมินความรู้ก่อนและหลังอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ปากกา) สำหรับโครงการ ให้ความรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการให้ความรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับโครงการให้ความรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารให้ความรู้และเอกสารประเมินความรู้ก่อนและหลังอบรมโครงการให้ความรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (แทนผู้ผ่านการคัดเลือกที่สละสิทธิ์) ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับทำเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาด โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารให้ความรู้และเอกสารประเมินความรู้ก่อนและหลังอบรม โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ปากกา) สำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ใบสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น คลิกเพื่อดาวโหลดใบสมัคร

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง คลิกเพื่อดูลายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ประกาศ ณวันที่ 2 ก.ค.63 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง คลิกเพื่อดูลายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

 

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแส่ง ในช่วงปิดศูนย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20119 (COVID-19) โดยเฉพาะวิธีเจาะจง คลิกเพื่อดูรายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 15 พ.ค. 63

 

 

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแส่ง ในช่วงปิดศูนย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20119 (COVID-19) โดยเฉพาะวิธีเจาะจง คลิกเพื่อดูรายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 15 พ.ค. 63 และปีการศึกษา 1/2563โดยเฉพาะวิธีเจาะจง คลิกเพื่อดูรายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 15 พ.ค. 63


 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบรืหารส่วนตำบลและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถ คลิกเพื่อดูรายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่งพนักงานขับรถ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก คลิกเพื่อดูรายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง คลิกเพื่อดูรายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง นโยบายการปฎิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง คลิกเพื่อดูรายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2563

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลนาแส่ง ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง รายงานการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง รายงานลการดำเนินการตามแนปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.นาแส่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ฉบับที่ 1 คลิกดูรายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกเพื่อดูรายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คลิกเพื่อดูรายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง คลิกเพื่อดูรายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2548-2560) คลิกดูรายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2548-2560 ฉบับบแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) 2559 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

คู่มือแสดงขั้นตอนการบริการประชาชน คลิกเพื่อดูรายละเอียด 12 ก.พ. 59

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2548-2560 ฉบับบแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 1 ) 2559 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
           
งานบริการตามภารกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 กระบวนงาน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
 
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
การรายงานแผน ปปช รอบ 6 เดือน 2565
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
การรายงานแผน ปปช รอบ 12 เดือน 2564
การรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินITA2564
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564
มาตราการส่งเสรืมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรากรป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
มาตราการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
รายงานวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. ประจำปี 2563
รายงานแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต อบต.นาแส่ง ประจำปีงบประมาณ 2562
 

ระบบรายงานและติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
----
หากท่านมีข้อสงสัย
หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรม

ต้องการร้องเรียน
หรือร้องทุกข์
ติดต่อ
นายชวนิต จันทรสุรินทร์
(นายก อบต.นาแส่ง)

โทร.08-13867766

-
---

 

 
 
มนุษย์เกาะคา Ko-Kha Man

แผนท่องเที่ยวตำบลนาแส่ง 2561

ประชาคมอาเซียน

ปฏิทินการท่องเที่ยวตำบลนาแส่ง

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากท่าน เพื่อการให้บริการที่ดี คลิกที่นี้

 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ประจำปี พ.ศ.2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
รูปการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่งประชาชนสามารถเข้าร่วมรับฟังได้
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-5436-2431
บริการชำระภาษีนอกสถานที่
เอกสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวภาษีบำรุงท้อง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เอกสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวภาษีป้าย คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เอกสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวภาษีโรงเรือนและที่ดิน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
   กลุ่ม/ชมรมต่างๆ ในพื้นที่
ตำบลนาแส่งที่มีความ
ประสงค์ที่จะดำเนินกิจกรรม
/โครงการสามารถเขียน
โครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณได้
สอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักปลัด อบต.นาแส่ง
โทร. 054-362431
ต่อ 12 (นักพัฒนาชุมชน)


นวัตกรรม ลานกะลา พิชิตเท้าเบาหวาน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
รูปนวัตกรรม ลานกะลา พิชิตเท้าเบาหวาน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ระเบียบ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาแส่ง 2557 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
รายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาแส่ง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น.
คณะกรรมการเมินผลการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพอำเภอเกาะคา
เข้าตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาแส่ง

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์
Free Counters
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ค้นหาตำแหน่งงานว่าง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ติดต่อ Web Master