หน้าแรก ขอเชิญแสดงความคิดเห็น เขียนสมุดเยี่ยม ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล

อบต.นาแส่ง ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน โดยสามารถตอบแบบสำรวจออนไลน์ได้ตามลิ้งที่แนบโพสต์นี้

http://opdc.csn.cx/welcome

อบต.นาแส่ง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสำรวจในครั้งนี้

 
 

 

 
 
เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 64 อบต.นาแส่ง เปิดกิจกรรมการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนของ ม.ราชภัฏลำปาง ณ ห้องประชุมอบต.นาแส่ง

 

 

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 64 อบต.นาแส่ง จัดโครงการอบรม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การทำข้าวเกรียบจากฟักทองและมันม่วง โดยมีกลุ่มสตรีแม่บ้าน จำนวน 40 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันปัญหาผลผลิตล้นตลาด ส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรีมีรายได้ให้กับครอบครัว อบต.นาแส่ง จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ อบต.นาแส่ง วันที่ 14 กันยายน 2563
   
อบต.นาแส่ง จัดโครงการส่งเสริมอาชีพโดยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 11 กันยายน 2563 ณ บ้านนาแก้วตะวันออก

อบต.นาแส่ง จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ วัดนาแก้วตะวันออก

อบต.นาแส่ง จัดโครงการโครงการส่งเสริมอาชีพด้วยการสานตะกร้าเส้นพลาสติก โดยร่วมกับ กลุ่ม สานตระกร้าบ้านแม่ไฮ 2-4 กันยายน 2563

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประกาศ ณ วันที่ 1 ,มีนาคม 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.นาแส่ง ประจำปี 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง การเข้าถึงเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสุ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกเพื่อเข้าเว็บไซต์

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บบริการประชาชน คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการสนับสนุนค่ากิจกกรรมผู้เรียนสำหรับเด็ก 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ปากกา) สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารให้ความรู้และเอกสารประเมินความรู้ก่อนและหลังอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ปากกา) สำหรับโครงการ ให้ความรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการให้ความรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับโครงการให้ความรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารให้ความรู้และเอกสารประเมินความรู้ก่อนและหลังอบรมโครงการให้ความรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (แทนผู้ผ่านการคัดเลือกที่สละสิทธิ์) ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับทำเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาด โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารให้ความรู้และเอกสารประเมินความรู้ก่อนและหลังอบรม โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ปากกา) สำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ใบสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น คลิกเพื่อดาวโหลดใบสมัคร

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง คลิกเพื่อดูลายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ประกาศ ณวันที่ 2 ก.ค.63 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง คลิกเพื่อดูลายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

 

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแส่ง ในช่วงปิดศูนย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20119 (COVID-19) โดยเฉพาะวิธีเจาะจง คลิกเพื่อดูรายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 15 พ.ค. 63

 

 

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแส่ง ในช่วงปิดศูนย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20119 (COVID-19) โดยเฉพาะวิธีเจาะจง คลิกเพื่อดูรายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 15 พ.ค. 63 และปีการศึกษา 1/2563โดยเฉพาะวิธีเจาะจง คลิกเพื่อดูรายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 15 พ.ค. 63


 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบรืหารส่วนตำบลและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถ คลิกเพื่อดูรายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่งพนักงานขับรถ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก คลิกเพื่อดูรายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง คลิกเพื่อดูรายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง นโยบายการปฎิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง คลิกเพื่อดูรายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2563

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลนาแส่ง ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง รายงานการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง รายงานลการดำเนินการตามแนปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.นาแส่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ฉบับที่ 1 คลิกดูรายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกเพื่อดูรายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คลิกเพื่อดูรายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง คลิกเพื่อดูรายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2548-2560) คลิกดูรายละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2548-2560 ฉบับบแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) 2559 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

คู่มือแสดงขั้นตอนการบริการประชาชน คลิกเพื่อดูรายละเอียด 12 ก.พ. 59

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2548-2560 ฉบับบแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 1 ) 2559 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
           
งานบริการตามภารกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 กระบวนงาน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
 
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564
มาตราการส่งเสรืมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรากรป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
มาตราการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
รายงานวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. ประจำปี 2563
รายงานแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต อบต.นาแส่ง ประจำปีงบประมาณ 2562
 

ระบบรายงานและติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
----
หากท่านมีข้อสงสัย
หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรม

ต้องการร้องเรียน
หรือร้องทุกข์
ติดต่อ
นายชวนิต จันทรสุรินทร์
(นายก อบต.นาแส่ง)

โทร.08-13867766

-
---

 

 
 
มนุษย์เกาะคา Ko-Kha Man

แผนท่องเที่ยวตำบลนาแส่ง 2561

ประชาคมอาเซียน

ปฏิทินการท่องเที่ยวตำบลนาแส่ง

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากท่าน เพื่อการให้บริการที่ดี คลิกที่นี้

 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ประจำปี พ.ศ.2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
รูปการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่งประชาชนสามารถเข้าร่วมรับฟังได้
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-5436-2431
บริการชำระภาษีนอกสถานที่
เอกสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวภาษีบำรุงท้อง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เอกสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวภาษีป้าย คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เอกสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวภาษีโรงเรือนและที่ดิน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
   กลุ่ม/ชมรมต่างๆ ในพื้นที่
ตำบลนาแส่งที่มีความ
ประสงค์ที่จะดำเนินกิจกรรม
/โครงการสามารถเขียน
โครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณได้
สอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักปลัด อบต.นาแส่ง
โทร. 054-362431
ต่อ 12 (นักพัฒนาชุมชน)


นวัตกรรม ลานกะลา พิชิตเท้าเบาหวาน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
รูปนวัตกรรม ลานกะลา พิชิตเท้าเบาหวาน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ระเบียบ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาแส่ง 2557 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
รายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาแส่ง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น.
คณะกรรมการเมินผลการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพอำเภอเกาะคา
เข้าตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาแส่ง

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์
Free Counters
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ค้นหาตำแหน่งงานว่าง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ติดต่อ Web Master