หน้าแรก ขอเชิญแสดงความคิดเห็น เขียนสมุดเยี่ยม ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล

     
   
                   

นายหนุ่ย สุริกัน
ประธานสภา อบต.นาแส่ง

                   
นายไพศาล สอนอินต๊ะ
รองประธานสภา อบต.นาแส่ง
 
สิบเอกสวัสดิ์ อุประนัน
เลขานุการ สภา อบต.นาแส่ง
นายกิตติภณ เตยา
ส.อบต. หมู่ 1

นางอำนวยพร แสงแก้ว
ส.อบต. หมู่ 2

                       
นายชุมพล ฟองสมุทร
ส.อบต. หมู่ 2
นายประเกียรติ กันธิมา
ส.อบต. หมู่ 3
นางวรรณา ทองศรี
ส.อบต. หมู่ 4
นางทรายทอง ทานุชิต
ส.อบต. หมู่ 4
 
   
นายพินิจ ร้องวารี
ส.อบต. หมู่ 5
นายบุญยืน สารธรรม
ส.อบต. หมู่ 5
นายสนิท ราชจริต
ส.อบต. หมู่ 6
   
นายสมพงษ์ สุภาติ
ส.อบต. หมู่ 7
         
นายเลื่อน เมืองมา
ส.อบต. หมู่ 7
นายคำ จันทร์สุภา
ส.อบต. หมู่ 8
นายสุวิทย์ ต๊ะโน
ส.อบต. หมู่ 8
 
----
หากท่านมีข้อสงสัย
หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรม

ต้องการร้องเรียน
หรือร้องทุกข์
ติดต่อ
นายชวนิต จันทรสุรินทร์
(นายก อบต.นาแส่ง)

โทร.08-13867766

-
---
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์
Free Counters
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ค้นหาตำแหน่งงานว่าง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ติดต่อ Web Master