หน้าแรก ขอเชิญแสดงความคิดเห็น เขียนสมุดเยี่ยม ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล

     
                     
คลิกส่งเมล:sawat@nasaeng.org
         

สิบเอกสวัสดิ์ อุประนัน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

         
           
           
 

 

นายธีรไชย รูปงาม
หัวหน้าสำนักปลัด

 
         
         
นางสาววราภรณ์ ผดุงพิทักษ์ชน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
 
นางอัมพร เดชจูด
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
 
นางสาวอารีย์ เตวะนา
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
 
     
นางสาวสุวรินทร์ กุณวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นายพิชญะ รัศมีเวียงชัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
 
นางสาวชุลีพร ปูลิง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
 
     
นางสาวมุนินทร์ บริบูรณ์ดี
นิติกร
นายจำนงค์ ปงหาญ
พนักงานขับรถ
 
นายสมบูรณ์ ตานะ
นักการภารโรง
นายประกอบ เมืองมา
คนงานประจำรถขยะ
นายอดิศร พิริยะ
คนงานประจำรถขยะ
นายทวีชัย พลหาญ
พนักงานขับรถ
นางสาวพัชรินทร์ มหานิล
พนักงานจ้างเหมา
นายถาวร ปงหาญ
พนักงานจ้างเหมา
นางวิภาวรรณ อินต๊ะวงค์
พนักงานจ้างเหมา
     
 
 
 
นางสาวจิญลักษณ์ คำมาบุตร
พนักงานจ้างเหมา
 

 

----
หากท่านมีข้อสงสัย
หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรม

ต้องการร้องเรียน
หรือร้องทุกข์
ติดต่อ
นายชวนิต จันทรสุรินทร์
(นายก อบต.นาแส่ง)

โทร.08-13867766

-
---
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์
Free Counters
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ค้นหาตำแหน่งงานว่าง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ติดต่อ Web Master