หน้าแรก ขอเชิญแสดงความคิดเห็น เขียนสมุดเยี่ยม ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล

     
                     
คลิกส่งเมล:wantanee@nasaeng.org
 
         

นางสาววรรณทะณีย์ ฆะบูชา
ผู้อำนวยการกองคลัง

         
                         
 

 
 
 
นางสาวธวัลรัตน์ ศรีจันทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ

 

นางสาวรจนา วงค์สาย
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 
นางสาวสุรารักษ์ คงชัย
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
   
 
นางกิติยา รัศมีเวียงชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางสาววัชรี แสงสอน
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวศิริวราภรณ์ แสงสอน
พนักงานจ้างเหมา

----
หากท่านมีข้อสงสัย
หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรม

ต้องการร้องเรียน
หรือร้องทุกข์
ติดต่อ
นายชวนิต จันทรสุรินทร์
(นายก อบต.นาแส่ง)

โทร.08-13867766

-
---
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์
Free Counters
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ค้นหาตำแหน่งงานว่าง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ติดต่อ Web Master