หน้าแรก ขอเชิญแสดงความคิดเห็น เขียนสมุดเยี่ยม ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล

     
                     
คลิกส่งเมล:pongphon@nasaeng.org
 
         

นายพงศ์พันธ์ เชิดชูเผ่าพงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

         
                         
   
     
 

นายตุลา เรือนเงิน
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

 

 

 
นายคฑาวุฒิ โตพลัด
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
   
 
 
นายถวิล แก้วมงคล
พนักงานสูบน้ำ

นายเกรียงไกร ไชยสาร
พนักงานสูบน้ำ
 
นายธนพัฒน์ เป็งวัน
พนักงานสูบน้ำ
 
 
   
นายวีระศักดิ์ ล้านคำ
พนักงานจ้างเหมา
นายวิโรจน์ จาไผ่
พนักงานจ้างเหมา
   
นางกมลพร เชิดชูเผ่าพงศ์
พนักงานจ้างเหมา
นายไพบูลย์ ธิปะละ
พนักงานจ้างเหมา
----
หากท่านมีข้อสงสัย
หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรม

ต้องการร้องเรียน
หรือร้องทุกข์
ติดต่อ
นายชวนิต จันทรสุรินทร์
(นายก อบต.นาแส่ง)

โทร.08-13867766

-
---
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์
Free Counters
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ค้นหาตำแหน่งงานว่าง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ติดต่อ Web Master