หน้าแรก ขอเชิญแสดงความคิดเห็น เขียนสมุดเยี่ยม ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล

     
       

นางสาวอารีย์ เตวะนา
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

       
                           
         
           

นางอรทัย แก้วมงคล
ครู (คศ.1)

นางลาวัลย์ ปุ๊ดป่าแข
ครู (คศ.1)

นางเทียมจันทร์ ยาวิใชย
ผู้ดูแลเด็ก
         
       
   
นางเสาวณีย์ ถิ่นนคร
ผู้ดูแลเด็ก
นางมาลัย ผูกใจ
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางมุกดา หงษ์นาค
ผู้ดูแลเด็ก
 
                 
----
หากท่านมีข้อสงสัย
หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรม

ต้องการร้องเรียน
หรือร้องทุกข์
ติดต่อ
นายชวนิต จันทรสุรินทร์
(นายก อบต.นาแส่ง)

โทร.08-13867766

-
---
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์
Free Counters
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ค้นหาตำแหน่งงานว่าง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ติดต่อ Web Master