หน้าแรก ขอเชิญแสดงความคิดเห็น เขียนสมุดเยี่ยม ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล

     
กระบวนงานบริการ
ระยะเวลาเดิมที่ให้บริการ
ระยะเวลาที่ปรับลดแล้ว
ผู้รับผิดชอบ
1.จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
8 นาที/ราย
5 นาที/ราย
นางธวัลรัตน์ วงศ์มะโนภพ
2. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
10 นาที/ราย
5 นาที/ราย
นางธวัลรัตน์ วงศ์มะโนภพ
3.จัดเก็บภาษีป้าย
10 นาที/ราย
5 นาที/ราย
นางธวัลรัตน์ วงศ์มะโนภพ
4. งานทะเบียนพานิชย์
-
5 นาที/ราย
นางธวัลรัตน์ วงศ์มะโนภพ

5.ขออนุญาตก่อสร้าง
- ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร
- ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต

45 วัน/ราย
15 วัน/ราย
30 วัน/ราย

20 วัน/ราย
5 วัน/ราย
15 วัน/ราย
นายพงศ์พันธ์ เชิดชูเผ่าพงศ์
6.สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
1 วัน
30 ชั่วโมง
นางสาววราภรณ์ ผดุงพิทักษ์ชน
7.ช่วยเหลือสาธารณภัย
1 ชั่วโมง
ทันที
นางสาวสุพิชญ์ชยา อ่อนสัมฤทธิ์
8.รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
-
แจ้งตอบรับการดำเนินการ
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ภายใน 7 วัน
นางสาวกุลฉัตร ภัสสรโภคิน
9.การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ(130 ประเภท)
- ขออนุญาตใหม่/ ต่อใบอนุญาต
20 วัน/ราย
2 วัน/ราย
นางธวัลรัตน์ วงศ์มะโนภพ
10.การขออนุญาตจัดตั้งตลาดสด
- ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต
20 วัน/ราย
2 วัน/ราย
นางธวัลรัตน์ วงศ์มะโนภพ
11.การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่
จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)
- ขออนุญาติใหม่ / ต่อใบอนุญาต
20 วัน/ราย
2 วัน/ราย
นางธวัลรัตน์ วงศ์มะโนภพ
12.การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ
- ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต
20 วัน/ราย
2 วัน/ราย
นางธวัลรัตน์ วงศ์มะโนภพ
13. ขอแบบบ้านมาตรฐาน
-
2 วัน/ราย
นายพงศ์พันธ์ เชิดชูเผ่าพงษ์
14. ขอหนังสือรับรอง
-
2 วัน/ราย
นางสาววราภรณ์ ผดุงพิทักษ์ชน
 
----
หากท่านมีข้อสงสัย
หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรม

ต้องการร้องเรียน
หรือร้องทุกข์
ติดต่อ
นายชวนิต จันทรสุรินทร์
(นายก อบต.นาแส่ง)

โทร.08-13867766

-
---
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์
Free Counters
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ค้นหาตำแหน่งงานว่าง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ติดต่อ Web Master