ประวัติหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาแส่ง ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2526 โคยแยกจากตำบลนาแก้ว การตั้งชื่อให้สอดคล้องกับตำบลนาแก้ว จึงตั้ง ชื่อว่าตำบลนาแส่ง ตามชื่อหมู่บ้านนาแส่ง ซึ่งเดิมมีชื่อว่าบ้านนาแสง เนื่องจากจะมีลูกไฟดวงใหญ่ลอยขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ ระหว่างทุ่งนา ชาวบ้าน จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านนาแสงและต่อมาเพี้ยนเป็นบ้านแส่ง

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลวังพร้าว
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลแม่ก้วะ อำเภอสบปราบ
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลน้ำใจ้ อำเภอแม่ทะ
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลนาแก้ว

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลนาแส่งตั้งอยู่ทางทิศใด้ของอำเภอเกาะคา ห่างจากอำเภอประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดลำปาง ประมาณ 30 กิโลเมตร เนื้อที่ ตำบลนาแส่ง มีพื้นที่ 138 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 86.250 ไร่

สภาพภูมิประเทศและการตั้งบ้านเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง และบางส่วนอยู่ในเขตชล ประทานโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้ และอ่างเก็บน้ำเม่ไฮ อ่างเก็บน้ำแม่ดื่ม อ่างเก็บน้ำห้วยต้องสู้แหล่งน้ำธรรมชาติ คือ แม่น้ำวัง ไหลผ่านพื้นที่ทุกหมู่บ้านของตำบล

^