Naseang

UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง...      

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง

ข่าวสารกิจกรรม

นาแส่ง UPDATE

เชื่อมโยงประกาศจากระบบ e-gp

  • (ประกาศราคากลาง) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๔ ๐๐๔๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
  • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
  • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๔ ๐๐๔๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
  • (ประกาศราคากลาง) จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยช่างโยธา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
  • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..

สถานที่เที่ยว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

^