Naseang

UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง...       ค่าฝุ่น PM 2.5 ประจำวันที่ 7/3/2566 วัดได้ 125 µg./m. มีผลต่อสุขภาพกลุ่มทั่วไป ให้ลดหรืองดทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากก่อนออกนอกอาคาร กลุ่มเสี่ยงงดทำกิจกรรมกลางแจ้ง ควรอยู่ในที่ปลอดฝุ่น       วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง "พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาประเพณี ชีวีมีสุข      

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง

ข่าวสารกิจกรรม

นาแส่ง UPDATE

เชื่อมโยงประกาศจากระบบ e-gp

  • (เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา) จ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานธุรการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
  • (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) จ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานด้านโยธา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
  • (ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมกล้องวงจรปิด พื้นที่ตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
  • (ยกเลิกประกาศเชิญชวน) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาแส่ง หมู่ที่ ๕ บ้านสองแควพัฒนา ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
  • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำพร้อมถมดินลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านนาแก้วตะวันออก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๘๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๘ บ่อ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน..
^