จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านแม่ไฮ บ้านแม่ไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแส่ง

18 ก.ค. 2566
^