ข่าวสารกิจกรรม
15พ.ย.
ประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.
15มิ.ย.
ต้นแบบการศึกษามลภาวะทางอากาศภายในอาคารและพัฒนารูปแบบการจัดการมลภาวะภายในอาคาร
7พ.ย.
อบต.นาแส่ง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำห้องปลอดฝุ่น
28พ.ย.
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำปี 2566
13ก.พ.
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
11พ.ย.
อบต.นาแส่ง มอบเกียรติบัตรนายสำราญ มณีรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านสองแควพัฒนา ผู้นำหมู่บ้านจัดทำถังขยะเปียกลดดลกร้อน 100% ในตำบลนาแส่ง
อบต.นาแส่ง มอบเกียรติบัตรนายสำราญ มณีรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านสองแควพัฒนา ผู้นำหมู่บ้านจัดทำถังขยะเปียกลดดลกร้อน 100%
31ม.ค.
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ได้จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปี พ.ศ. 2566
23ก.พ.
การจัดการประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน
1ก.พ.
แบบสอบถามเพื่อวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EXTERNAL INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : EIT)
ขอความอนุเคราะห์แบบสอบถามเพื่อวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EXTERNAL INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : EIT) ผู้เคยรับบริการจาก อบต.นาแส่ง
4เม.ย.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
14มี.ค.
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง
อบต.นาแส่ง จัดโครงการอบรมจริยธรรมประจำปี 2566 ในวันที่ 3 มีนาคม 2566
6ก.พ.
สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชม และติดตาม ต้นแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดฝุ่นตำบลนาแส่ง
10เม.ย.
การประชุมพนักงานส่วนตำบลนาแส่ง เพื่อมอบนโยบาย NO GIFT POLICY 2567
อบต.นาแส่ง จัดประชุมเผยแพร่นโยบาย NO GIFT POLICY 2567
20มี.ค.
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567
22ก.พ.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่งร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดนากิ๋มใต้
13ก.พ.
องค์การบริหารส่วนตำบลลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง
22พ.ค.
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเกาะคา จังหวัดลำปาง
14ก.พ.
ประชุมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเรื่องการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5
31ต.ค.
เปิดให้บริการของศูนย์บริการร่วม / ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE ; OSS)
25ส.ค.
โครงการส่งเสริมอาชีพโดยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
19มี.ค.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่งได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมที่วัดม่อนเจดีย์ไชย บ้านสองแควพัฒนา
9ม.ค.
ประชาสัมพันธ์จาก งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง
20มี.ค.
อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2567
1ก.พ.
กิจกรรมลงพื้นที่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ลงพื้นที่ RE-X-RAY การจัดทำถงขยะเปียกลดโลกร้อนตามที่ได้รณรงค์ไปเมื่อปี พ.ศ. 2566 ผลตอบรับดีเกินคาดมีการใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกครัวเรือน
13เม.ย.
โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และแห่ไม้ค้ำศรี ประจำปรี 2567
14เม.ย.
งานประเพณีแห่บั้งไฟ หมู่ที่ 1 บ้านหาดปู่ด้าย
23เม.ย.
งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดม่อนเจดีย์ชัย หมู่ที่ 5 บ้านสองแควพัฒนา
14ม.ค.
ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
27ต.ค.
กิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
^