ข่าวสารกิจกรรม
30ส.ค.
โครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่ฯ
22ส.ค.
โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะ ประจำปี 2565
15ต.ค.
มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย และ อบจ.ลำปาง เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ 3 หมู่บ้านในตำบลนาแส่ง
4ส.ค.
รู้ไว้ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า
30ก.ย.
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15พ.ย.
ประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.
31พ.ค.
โครงการป้องกันมลพิษทางอากาศเพื่อสุขภาพที่ดี วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
30พ.ค.
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศ
15มิ.ย.
ต้นแบบการศึกษามลภาวะทางอากาศภายในอาคารและพัฒนารูปแบบการจัดการมลภาวะภายในอาคาร
7พ.ย.
อบต.นาแส่ง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำห้องปลอดฝุ่น
25พ.ย.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
28พ.ย.
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำปี 2566
13ก.พ.
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
11พ.ย.
อบต.นาแส่ง มอบเกียรติบัตรนายสำราญ มณีรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านสองแควพัฒนา ผู้นำหมู่บ้านจัดทำถังขยะเปียกลดดลกร้อน 100% ในตำบลนาแส่ง
อบต.นาแส่ง มอบเกียรติบัตรนายสำราญ มณีรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านสองแควพัฒนา ผู้นำหมู่บ้านจัดทำถังขยะเปียกลดดลกร้อน 100%
31ม.ค.
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ได้จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปี พ.ศ. 2566
15ก.พ.
ประกาศจากจังหวัดลำปาง เรื่อง ห้ามเผาป่าและพื้นที่โล่ง
21ก.พ.
ขอเชิญชวนประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ประเมิน ITA
ด้วยอบต.นาแส่ง เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ใช้บริการทำแบบสำรวจเพื่อประเมินการทำงานของ อบต.นาแส่ง
23ก.พ.
ลงพื้นที่ดำเนินการจัดการประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน
24ก.พ.
ขั้นตอนการดูแลตนเองในช่วงเกิดมลพิษ PM 2.5
อบต.นาแส่ง ขอประชาสัมพันธ์ 6 ขั้นตอนควรรู้ เพื่อดูแลตนเองในช่วงเมืองเปื้อนฝุ้น PM 2.5
14มี.ค.
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง
อบต.นาแส่ง จัดโครงการอบรมจริยธรรมประจำปี 2566 ในวันที่ 3 มีนาคม 2566
^