ข่าวสารกิจกรรม
15พ.ย.
ประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.
31พ.ค.
โครงการป้องกันมลพิษทางอากาศเพื่อสุขภาพที่ดี วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
30พ.ค.
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศ
15มิ.ย.
ต้นแบบการศึกษามลภาวะทางอากาศภายในอาคารและพัฒนารูปแบบการจัดการมลภาวะภายในอาคาร
7พ.ย.
อบต.นาแส่ง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำห้องปลอดฝุ่น
28พ.ย.
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำปี 2566
13ก.พ.
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
11พ.ย.
อบต.นาแส่ง มอบเกียรติบัตรนายสำราญ มณีรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านสองแควพัฒนา ผู้นำหมู่บ้านจัดทำถังขยะเปียกลดดลกร้อน 100% ในตำบลนาแส่ง
อบต.นาแส่ง มอบเกียรติบัตรนายสำราญ มณีรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านสองแควพัฒนา ผู้นำหมู่บ้านจัดทำถังขยะเปียกลดดลกร้อน 100%
31ม.ค.
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ได้จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปี พ.ศ. 2566
23ก.พ.
การจัดการประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน
4เม.ย.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
14มี.ค.
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง
อบต.นาแส่ง จัดโครงการอบรมจริยธรรมประจำปี 2566 ในวันที่ 3 มีนาคม 2566
23ม.ค.
การประชุมพนักงานส่วนตำบลนาแส่ง เพื่อมอบนโยบาย NO GIFT POLICY 2566
อบต.นาแส่ง จัดประชุมเผยแพร่นโยบาย NO GIFT POLICY 2566
22พ.ค.
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเกาะคา จังหวัดลำปาง
31ต.ค.
เปิดให้บริการของศูนย์บริการร่วม / ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE ; OSS)
25ส.ค.
โครงการส่งเสริมอาชีพโดยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
14มิ.ย.
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 และรณรงค์โรคไข้เลือดออก บ้านนากิ๋ม ม.7
18มิ.ย.
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 และรณรงค์โรคไข้เลือดออก บ้านแม่ไฮ ม.2
18มิ.ย.
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และไข้เลือดออกบ้านนาแส่ง ม.6
6มิ.ย.
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาด โรตคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคไข้เลือดออก บ้านนาแก้วตะวันออก ม.3
2ก.ค.
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และไข้เลือดออก บ้านสองแควพัฒนา ม.5
28มิ.ย.
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และไข้เลือดออก บ้านใหม่-เตาปูน ม.8
14ม.ค.
ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
27ต.ค.
กิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
^