ข่าวสารกิจกรรม
30ส.ค.
โครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่ฯ
22ส.ค.
โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะ ประจำปี 2565
15ต.ค.
มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย และ อบจ.ลำปาง เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ 3 หมู่บ้านในตำบลนาแส่ง
4ส.ค.
รู้ไว้ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า
30ก.ย.
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15พ.ย.
ประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.
31พ.ค.
โครงการป้องกันมลพิษทางอากาศเพื่อสุขภาพที่ดี วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
30พ.ค.
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศ
15มิ.ย.
ต้นแบบการศึกษามลภาวะทางอากาศภายในอาคารและพัฒนารูปแบบการจัดการมลภาวะภายในอาคาร
7พ.ย.
อบต.นาแส่ง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำห้องปลอดฝุ่น
25พ.ย.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
28พ.ย.
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำปี 2566
11พ.ย.
อบต.นาแส่ง มอบเกียรติบัตรนายสำราญ มณีรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านสองแควพัฒนา ผู้นำหมู่บ้านจัดทำถังขยะเปียกลดดลกร้อน 100% ในตำบลนาแส่ง
^