อำนาจหน้าที่/ระเบียบ/กฎหมาย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

24 ม.ค. 2566
^