หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางกสนบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น

24 ธ.ค. 2565
^