จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๙ ๖๐ ๐๐๒๙ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อรับรองการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบลและคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการอำเภอเกาะคา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อรับรองการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบลและคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการอำเภอเกาะคา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ ๑ บ้านหาดปู่ด้าย ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน..
 • (ประกาศเชิญชวน) จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อรับรองการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อรับรองการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบลและคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการอำเภอเกาะคา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อรับรองการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ ๑ บ้านหาดปู่ด้าย ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ ๑ บ้านหาดปู่ด้าย ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมกระจกบังลมด้านหน้าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๙๐-๙๙๖๓ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมกระจกบังลมด้านหน้าครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนส่ง รายการรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๖๓ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อรับรองการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมกระจกบังลมด้านหน้าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๙๐-๙๙๖๓ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมกระจกบังลมด้านหน้าครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนส่ง รายการรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๖๓ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมกระจกบังลมด้านหน้าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๙๐-๙๙๖๓ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมกระจกบังลมด้านหน้าครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนส่ง รายการรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๖๓ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศเชิญชวน) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กง ๗๙๖๕ ลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กพ ๘๒๖๙ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศเชิญชวน) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บพ ๘๘๘๗ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมกระจกบังลมด้านหน้าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๙๐-๙๙๖๓ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศเชิญชวน) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมกระจกบังลมด้านหน้าครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนส่ง รายการรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๖๓ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กง ๗๙๖๕ ลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๖๓ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์แบนซิน และเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศเชิญชวน) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมกล้องวงจรปิด องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กง ๗๙๖๕ ลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศเชิญชวน) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กพ ๘๒๖๙ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมกระจกบังลมด้านหน้าครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนส่ง รายการรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๖๓ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมกระจกบังลมด้านหน้าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๙๐-๙๙๖๓ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมกระจกบังลมด้านหน้าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๖๓ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมกระจกบังลมด้านหน้าครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนส่ง รายการรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๖๓ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา) จ้างประกอบอารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อรับรองการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กง ๗๙๖๕ ลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๖๓ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศเชิญชวน) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์แบนซิน และเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมกล้องวงจรปิด องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศเชิญชวน) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กง ๗๙๖๕ ลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กพ ๘๒๖๙ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมกระจกบังลมด้านหน้าครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนส่ง รายการรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๖๓ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กง ๗๙๖๕ ลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) จ้างประกอบอารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อรับรองการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กง ๗๙๖๕ ลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศเชิญชวน) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๖๓ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์แบนซิน และเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศเชิญชวน) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมกล้องวงจรปิด องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กง ๗๙๖๕ ลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กพ ๘๒๖๙ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมกระจกบังลมด้านหน้าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๙๐-๙๙๖๓ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กง ๗๙๖๕ ลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างประกอบอารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อรับรองการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
^