จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • (ประกาศราคากลาง) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๔ ๐๐๔๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๔ ๐๐๔๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยช่างโยธา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแส่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศเชิญชวน) ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแส่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศเชิญชวน) จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านหาดปู่ด้าย ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) จ้างโครงการซ่อมแซมสันอ่างเก็บน้ำหนองขอน หมู่ที่ ๑ บ้านหาดปู่ด้าย ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายเกาะหลุก) หมู่ที่ ๗ บ้านนากิ๋ม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยช่างโยธา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแส่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแส่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Ricoh รุ่น SP ๓๒๕ SFNW หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๔ ๖๑ ๐๐๒๘ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศเชิญชวน) ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแส่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแส่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศเชิญชวน) ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านหาดปู่ด้าย ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) จ้างโครงการซ่อมแซมสันอ่างเก็บน้ำหนองขอน หมู่ที่ ๑ บ้านหาดปู่ด้าย ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายเกาะหลุก) หมู่ที่ ๗ บ้านนากิ๋ม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศเชิญชวน) ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแส่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Ricoh รุ่น SP ๓๒๕ SFNW หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๔ ๖๑ ๐๐๒๘ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแส่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแส่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมกล้องวงจรปิด องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศเชิญชวน) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมกล้องวงจรปิด องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมกล้องวงจรปิด องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) จ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร เพื่อร่วมกิจกรรมน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Ricoh รุ่น SP ๓๒๕ SFNW หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๔ ๖๑ ๐๐๒๘ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมกล้องวงจรปิด องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมกล้องวงจรปิด องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมกล้องวงจรปิด องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร พร้อมป้ายชื่อหน่วยงาน เพื่อร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา) จ้างเหมางานบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำศูนย์ อปพร.ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) จ้างเหมางานบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำศูนย์ อปพร.ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมางานบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำศูนย์ อปพร.ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศเชิญชวน) จ้างเหมางานบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำศูนย์ อปพร.ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมางานดูแลต้นไม้สนามหญ้า งานรักษาความปลอดภัยสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศเชิญชวน) เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายใยแก้วนำแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Canon C๕๒๓๕ image RUNNER ADVANCE องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) จ้างเหมาประกอบอาหาร สำหรับผู้ประสบภัย เหตุอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา) จ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานบันทึกข้อมูล งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) จ้างเหมางานบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำศูนย์ อปพร.ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมางานบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำศูนย์ อปพร.ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศเชิญชวน) จ้างเหมางานบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำศูนย์ อปพร.ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมางานบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำศูนย์ อปพร.ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศเชิญชวน) จ้างเหมางานดูแลต้นไม้สนามหญ้า งานรักษาความปลอดภัยสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายใยแก้วนำแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Canon C๕๒๓๕ image RUNNER ADVANCE องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
^