จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • (ประกาศเชิญชวน) เช่าพื้นที่ Web Hosting และ Domain Name เว็บไซต์ www.nasaeng.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) จ้างเหมางานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบเชื่อมทางรถไฟสายเก่า หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าป่าช้า หมู่ที่ ๗ บ้านนากิ๋ม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๘.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) เช่าพื้นที่ Web Hosting และ Domain Name เว็บไซต์ www.nasaeng.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างเหมางานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๖ ที่นั่ง รวมค่าน้ำมันเชื่อเพลิงและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อไปศึกษาดูงาน ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง จังหวัดลำปาง - จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.นาแส่ง และผู้นำชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศเชิญชวน) จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๖ ที่นั่ง รวมค่าน้ำมันเชื่อเพลิงและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อไปศึกษาดูงาน ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง จังหวัดลำปาง - จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.นาแส่ง และผู้นำชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๖ ที่นั่ง รวมค่าน้ำมันเชื่อเพลิงและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อไปศึกษาดูงาน ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง จังหวัดลำปาง - จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.นาแส่ง และผู้นำชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๖๓ ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ ๔๗ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) เช่าพื้นที่ Web Hosting และ Domain Name เว็บไซต์ www.nasaeng.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศเชิญชวน) จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๖ ที่นั่ง รวมค่าน้ำมันเชื่อเพลิงและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อไปศึกษาดูงาน ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง จังหวัดลำปาง - จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.นาแส่ง และผู้นำชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา) ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง สำหรับผู้เข้าร่วมงาน ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแพะ หมู่ที่ ๓ บ้านนาแก้วตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) เช่าเวทีพร้อมติดตั้งเครื่องเสียง ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแพะ หมู่ที่ ๓ บ้านนาแก้วตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาจัดสถานที่และทำความสะอาดก่อนและหลังงาน ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแพะ หมู่ที่ ๓ บ้านนาแก้วตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศเชิญชวน) จ้างเหมางานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.นาแส่ง และผู้นำชมชน ขนาด ๑ x ๓ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมางานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล ขนาด กว้าง ๒ x ๓ เมตร ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแพะ หมู่ที่ ๓ บ้านนาแก้วตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศเชิญชวน) จ้างประกอบอาหารเพล สำหรับถวายพระสงฆ์ ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแพะ หมู่ที่ ๓ บ้านนาแก้วตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๖ ที่นั่ง รวมค่าน้ำมันเชื่อเพลิงและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อไปศึกษาดูงาน ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง จังหวัดลำปาง - จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.นาแส่ง และผู้นำชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๖ ที่นั่ง รวมค่าน้ำมันเชื่อเพลิงและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อไปศึกษาดูงาน ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง จังหวัดลำปาง - จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.นาแส่ง และผู้นำชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๙๖๓ ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ ๔๗ ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา) จ้างเหมาจัดขบวนแห่ครัวตาน หมวดที่ ๑๑ ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแพะ หมู่ที่ ๓ บ้านนาแก้วตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) จ้างเหมาจัดขบวนแห่ครัวตาน หมวดที่ ๑๐ ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแพะ หมู่ที่ ๓ บ้านนาแก้วตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อสังฆทานพระสงฆ์ ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแพะ หมู่ที่ ๓ บ้านนาแก้วตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศเชิญชวน) ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง สำหรับผู้เข้าร่วมงาน ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแพะ หมู่ที่ ๓ บ้านนาแก้วตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) เช่าเวทีพร้อมติดตั้งเครื่องเสียง ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแพะ หมู่ที่ ๓ บ้านนาแก้วตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศเชิญชวน) จ้างเหมาจัดสถานที่และทำความสะอาดก่อนและหลังงาน ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแพะ หมู่ที่ ๓ บ้านนาแก้วตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) จ้างเหมางานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.นาแส่ง และผู้นำชมชน ขนาด ๑ x ๓ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา) จ้างเหมาจัดขบวนแห่ครัวตาน หมวดที่ ๑ ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแพะ หมู่ที่ ๓ บ้านนาแก้วตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) จ้างเหมาจัดขบวนแห่ครัวตาน หมวดที่ ๑๒ ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแพะ หมู่ที่ ๓ บ้านนาแก้วตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาจัดขบวนแห่ครัวตาน หมวดที่ ๑๑ ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแพะ หมู่ที่ ๓ บ้านนาแก้วตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศเชิญชวน) จ้างเหมาจัดขบวนแห่ครัวตาน หมวดที่ ๑๐ ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแพะ หมู่ที่ ๓ บ้านนาแก้วตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง สำหรับผู้เข้าร่วมงาน ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแพะ หมู่ที่ ๓ บ้านนาแก้วตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศเชิญชวน) เช่าเวทีพร้อมติดตั้งเครื่องเสียง ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแพะ หมู่ที่ ๓ บ้านนาแก้วตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) จ้างเหมาจัดสถานที่และทำความสะอาดก่อนและหลังงาน ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแพะ หมู่ที่ ๓ บ้านนาแก้วตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) จ้างเหมางานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล ขนาด กว้าง ๒ x ๓ เมตร ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแพะ หมู่ที่ ๓ บ้านนาแก้วตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างประกอบอาหารเพล สำหรับถวายพระสงฆ์ ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแพะ หมู่ที่ ๓ บ้านนาแก้วตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา) จ้างเหมาจัดขบวนแห่ครัวตาน หมวดที่ ๖ ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแพะ หมู่ที่ ๓ บ้านนาแก้วตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) จ้างเหมาจัดขบวนแห่ครัวตาน หมวดที่ ๕ ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแพะ หมู่ที่ ๓ บ้านนาแก้วตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาจัดขบวนแห่ครัวตาน หมวดที่ ๔ ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแพะ หมู่ที่ ๓ บ้านนาแก้วตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศเชิญชวน) จ้างเหมาจัดขบวนแห่ครัวตาน หมวดที่ ๓ ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแพะ หมู่ที่ ๓ บ้านนาแก้วตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาจัดขบวนแห่ครัวตาน หมวดที่ ๒ ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแพะ หมู่ที่ ๓ บ้านนาแก้วตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศเชิญชวน) จ้างเหมาจัดขบวนแห่ครัวตาน หมวดที่ ๑ ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแพะ หมู่ที่ ๓ บ้านนาแก้วตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) จ้างเหมาจัดขบวนแห่ครัวตาน หมวดที่ ๑๒ ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแพะ หมู่ที่ ๓ บ้านนาแก้วตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) จ้างเหมาจัดขบวนแห่ครัวตาน หมวดที่ ๑๑ ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแพะ หมู่ที่ ๓ บ้านนาแก้วตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างเหมาจัดขบวนแห่ครัวตาน หมวดที่ ๑๐ ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแพะ หมู่ที่ ๓ บ้านนาแก้วตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา) จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการเก้าอี้พลาสติก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อสังฆทานพระสงฆ์ ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดใหม่เตาปูน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศเชิญชวน) จ้างประกอบอาหารเพล สำหรับถวายพระสงฆ์ ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดใหม่เตาปูน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
^