จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาแก้วตะวันออก หมู่ที่ 3

18 ก.ค. 2566
^