หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558

13 ก.พ. 2566
^