หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558

13 ก.พ. 2566
^