จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงหมายเลข 1 (2102) ช่วงบ้านนาแก้วตะวันออก หมู่ที่ 3 ตำบลนาแส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง

13 มี.ค. 2566
^