จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาปรับปรุ่งซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาแส่ง หมู่ที่ 5 บ้านสองแควพัฒนา ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

24 มี.ค. 2566
^