งานบริหารงานบุคคล

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมของ อบต.นาแส่ง

18 เม.ย. 2566
^