จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงหมายเลข 1 (2102) ช่วงบ้านสองแควพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลนาแส่ง เชื่อมตำบลวังเพร้าว องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง

16 พ.ค. 2566
^