ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง เรื่อง กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่

14 พ.ย. 2565
^