ประกาศ/คำสั่ง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่งเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานควบคุมยาสูบในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง

27 มิ.ย. 2565
^