จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ทางเข้าตำบลนาแส่ง ขนาดกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๘.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง

26 ก.ย. 2565
^