หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558

24 ธ.ค. 2565
^