งานบริหารงานบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

7 ต.ค. 2565
^