งานบริหารงานบุคคล

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

18 เม.ย. 2566
^