Naseang

UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง...      

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง

ข่าวสารกิจกรรม

นาแส่ง UPDATE

เชื่อมโยงประกาศจากระบบ e-gp

  • (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย (น้ำยาเดลต้าเมทริน ๑ % ๑ ลิตร) แผนงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
  • (เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
  • (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
  • (ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จุดที่ ๑ จากบ่อพักคอนกรีตเดิมหนองนาแส่ง เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิมซอย ๒ จุดที่ ๒ จากอ่างเก็บน้ำทุ่งจ้อด เชื่อมลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๖ บ้านนาแส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..
  • (ยกเลิกประกาศเชิญชวน) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายนายเสาร์ แก้วแรต ราษฎรบ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน..

สถานที่เที่ยว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

^